Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home nieuws start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
zaterdag 14 december 2019
Appèl op de Generale Synode van de GKv Goes 2020

Op 15 januari ontvingen wij een antwoord van de tweede scriba ds A. Koster namens de generale synode op ons appèl:

Geachte zuster de Graaff-Hoekstra,

U stuurde op 14 december een open brief aan de Generale Synode van Goes. Op 1 januari bood u een lijst aan met namen van zusters en broeders die aan uw brief adhesie betuigen.

In uw brief proeven we zorg om de besluiten rond man, vrouw en ambt. Dat laat ons niet onberoerd. Als niet ontvankelijk stuk kan uw brief evenwel geen officiële behandeling krijgen ter synode.

Voor uw bede om wijsheid bij het werk ten dienste van de kerken zeggen wij u hartelijk dank.

Met broederlijke groet,
ds. A. Koster
scriba  2

Op 14 december is tijdens de bezinningsdag in Bunschoten een Appèl naar de GS Goes verstuurd. Daarin wordt de nood en het verlangen van veel kerkleden verwoord.


Bunschoten, 14 december 2019

Eerwaarde broeders en zusters,

U moet zich binnenkort buigen over revisieverzoeken van besluiten van uw voorganger, de Generale Synode van Meppel 2017, over de toelating van zusters tot het ambt van predikant, ouderling en diaken.

Deze besluiten hebben tot grote verdeeldheid geleid in de kerken. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de onderbouwing van deze besluiten. Op basis van een selectie van gegevens uit de bijbel is de Synode gekomen tot een visie op de verhouding van Oude en Nieuwe Testament, die inhoudt dat in toenemende mate de bevrijding van de vrouw uit de beklemming van mannelijke overheersing zichtbaar wordt, met uiteindelijk de totale verlossing door Jezus zelf

Deze benadering heeft bij veel leden van de GKv een sterk gevoel van vervreemding doen ontstaan. Zij zien dat afstand wordt genomen van de overtuiging dat God de zusters van de gemeente niet roept tot het bijzonder ambt. Maar zij missen een grondige confrontatie met de bijbelse gegevens die het overgrote deel van de christelijke kerk, wereldwijd en in verleden en heden, tot die overtuiging hebben gebracht. Zelfs de onderbouwde bezwaren en studies van onze zusterkerken in binnen- en buitenland zijn in de afwegingen niet zichtbaar meegewogen, ook niet door de deputaten die de Synode hebben geadviseerd.
Bij de bidstond voorafgaand aan uw synode heeft de praeses van de Generale Synode van Meppel 2017 sterk benadrukt, vanuit Efeze 3, dat wij slechts samen met alle heiligen de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus kunnen kennen. Daarmee komt de ‘alleengang’ die de Synode in Meppel heeft gemaakt met terugwerkende kracht in een vreemd licht te staan. Want van die katholieke gezindheid was weinig te zien. Wel zagen we, als gevolg daarvan, dat een deel van onze zusterkerken de banden met de GKv verbrak en dat broeders en zusters uit de GKv vertrokken.

Wij roepen u daarom dringend op om bij de beoordeling van de revisieverzoeken de eenheid met de christelijke kerk weer uitdrukkelijk te zoeken. In het hogepriesterlijk gebed bidt Christus, vanwege Gods liefde voor zijn kerk, om de eenheid van allen die de Vader Hem gegeven heeft.
Hij zegt tegen Zijn Vader: ”U hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw Woord bewaard.” En Hij vraagt Zijn Vader: “Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid (Joh. 17:6 en 17). Wij mogen de eenheid zoeken en Gods liefde beantwoorden door ons te houden aan Zijn Woord: “Maar ieder die Zijn Woord in acht neemt, in Hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden” (1 Joh. 2:5).

De verleiding om culturele ontwikkelingen als leidraad te nemen en die vervolgens te ‘vullen’ met bijbelse gegevens is groot. Wie zou die verleiding niet voelen? Ook in de kerken, die midden in de wereld staan, is de gelijkheidsideologie doorgedrongen.
Maar de kerk is gebouwd op het Woord, het fundament van apostelen en profeten, met Christus zelf als de hoeksteen. Laat daarom het Woord bij uw overwegingen en beraadslagingen echt de beslissende stem hebben, ook als het gaat om de positie van mannen en vrouwen in de kerk. Laat dat vervolgens ook zien in (de onderbouwing van) uw besluiten. Dan wordt de eenheid van mannen en vrouwen in Christus (Gal. 3:28) zichtbaar en wordt tegelijk recht gedaan aan het bijbels onderwijs waaruit blijkt dat deze eenheid samengaat met onderscheid tussen mannen en vrouwen, ook als het gaat om de roeping tot het bijzonder ambt. Alleen het Woord heeft overtuigingskracht. En alleen de gehoorzaamheid aan het Woord van Christus bindt ons samen door de Geest. Hij heeft zijn apostelen immers Zelf beloofd dat de Geest hen zal leiden in heel de waarheid (Joh. 16:13). Aan die belofte hebben we toch het Nieuwe Testament te danken!
 

We bidden u Wijsheid toe.

Namens de kerngroep Bezinning Man, Vrouw en Ambt:
P. Boonstra
A.H. Driest
H. Drost
S.M.R. de Graaff-Hoekstra
P.T. Pel
H.J. Room
D.E. Slump-Schoonhoven
K. Wezeman


1189 mensen hebben hun adhesie al betuigd

« GKv, waar gaat het om? - 14 December Bunschoten - Video - 14 december 2019 »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's