Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home nieuws
werkgroepen
bronnen over ons contact
donderdag 23 november 2017
Bronnen

We willen hier de lezers van onze website helpen materiaal te vinden voor verdere studie over zaken als ‘hermeneutiek’ en ‘man/vrouw in Bijbels perspectief’. Onze website is geboren uit zorgen omtrent de besluiten van de GS Meppel 2017. Waar dat mogelijk en nuttig is zullen we publicaties die pleiten voor het openstellen van het ambt van ouderling (en predikant) voor zusters vermelden en bespreken. Maar op dit moment ligt het zwaartepunt nog op het verzamelen van materiaal dat in de discussie en meningsvorming naar onze overtuiging onderbelicht is gebleven door de uiterst snelle besluitvorming van de synode.

Om een mening te kunnen vormen over de besluiten van de GS Meppel 2017 om alle bijzondere ambten open te stellen ook voor zusters in de gemeente is het goed kennis te nemen van de exacte formulering van deze besluiten. Het moderamen van de GS heeft aan alle kerkenraden een toelichtende brief gestuurd met de tekst van de besluiten. U kunt deze downloaden op: https://www.gkv.nl/download/17645

De rapporten van deputaten m/v in de kerk (samen dienen) die ten grondslag lagen aan de bespreking en besluitvorming op de synode kunt u downloaden via de website van de GKV (gkv.nl onderaan ‘synode 2017).

Verdieping

Voor degenen die zich verder willen verdiepen in het Woord van de Here zoals dat spreekt over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen in huwelijk en kerk volgen hieronder wat tips. Het gaat voornamelijk om materiaal in de Engelse taal. Er is één uitzondering: het boekje “50 cruciale vragen” van John Piper en Wayne Grudem.

Als je bij onderstaand materiaal naar de jaartallen kijkt, ontdek je dat in Amerika in de tachtiger jaren van de vorige eeuw precies dezelfde zaken op de agenda stonden als welke nu bij ons in de GKV aan de hand zijn. Bedenk ook dat in diezelfde tijd binnen de Gereformeerde Kerken (synodaal) een beslissing genomen werd over de mogelijkheid van vrouwelijke predikanten. De synode van Sneek (1969/70) opende deze mogelijkheid met een paar restricties. In 1985 werden alle restricties opgeheven. Ongetwijfeld zullen er rapporten en andere publicaties over dit onderwerp zijn te vinden. Wij kunnen op dit moment echter ook al met de gedegen studies van over de oceaan onze winst doen.

Je komt in de Amerikaanse literatuur nogal eens de de term ‘evangelicals’ en ‘evangelical churches’ tegen. Het gaat daarbij in Amerika niet om wat wij in Nederland verstaan onder de evangelische kerken (Pinkstergemeenten), maar om kerken die, in de traditie van Calvijn, zich aan het ene evangelie willen binden en vaak ook zich gebonden achten aan o.a. de Dordtse Leerregels.

Egalitarians vs complementarians

In Amerika hebben de twee groepen die zich bezighouden met het nadenken over de positie en rol van mannen en vrouwen in de kerk een duidelijke ‘naam’ gekregen. De groep die van mening is dat man en vrouw niet alleen gelijkwaardig zijn, maar ook gelijk, wordt de groep van de ‘egalitarians’ genoemd. De groep die op grond van de Bijbel mannen en vrouwen niet als gelijk, maar wel als gelijkwaardig ziet en aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen (te complementeren) wordt de groep van de ‘complementarians’ genoemd. Het zal duidelijk zijn dat onze website zich situeert aan de kant van de ‘complementarians’.

In de Nederlandse taal is recent m.n. gepubliceerd door voorvechters van het ‘egalitarian’ standpunt. Zo verscheen het boekje “Zonen en dochters profeteren” onder redactie van Ds Henk Folkers e.a. We schatten in dat dit boekje in de aanloop naar de synode van Meppel wel degelijk invloed gehad heeft.

David Platt

Wie een zeer uitvoerige bespreking van Genesis 1-3 en de zgn ‘zwijgteksten’ uit het NT wil meemaken, kan terecht bij de jonge Amerikaanse predikant en hoogleraar David Platt. Het is een mix tussen een college en een preek. Via onderstaande links kunt u ook andere door hem behandelde onderwerpen bekijken. Opvallend en hartverwarmend is de voortdurende inspanning om het Woord van God niet als een studieobject te benaderen, maar als het ‘Woord van God voor ons’ in onze concrete 21ste eeuwse situatie. Het gaat om YouTube filmpjes.

David Platt - Biblical Manhood and Womanhood Part 1
 

David Platt - Biblical Manhood and Womanhood Part 2
 


John Piper

John Piper is waarschijnlijk het meest bekend door zijn boek “Desiring God” (Verlangen naar God). Maar daarnaast heeft hij vele tientallen boeken geschreven, onder andere ook over het onderwerp ‘man/vrouw in huwelijk en kerk’.

We willen graag verwijzen naar twee engelstalige websites waar veel waardevolle artikelen van Piper en anderen te vinden zijn. Het gaat om de eigen website van John Piper (Desiring God: https://www.desiringgod.org) en de website van “The Gospel Coalition” (https://www.thegospelcoalition.org ).

Op de website van John Piper is een gratis copy te downloaden (als pdf file) van het dikke boek “Recovering Biblical Manhood & Womanhood, a response to evangelical feminism”. Dit boek is samengesteld door John Piper en Wayne Grudem en bevat in 26 hoofdstukken bijdragen die haast allemaal de moeite meer dan waard zijn om te lezen. In ieder geval worden alle teksten die een rol spelen in de besluitvorming van de GS Meppel 2017 zeer uitvoerig besproken. U kunt het gratis boek op volgende adres downloaden: https://www.desiringgod.org/books/recovering-biblical-manhood-and-womanhood

50 Cruciale vragen en antwoorden

Handig is ook een boekje met 50 vragen en antwoorden over dit onderwerp. De vragen zijn vaak de tegenwerpingen van hen die meer gelijkheid van mannen en vrouwen in de kerk voorstaan. Deze ‘vragen’ krijgen eerlijke en soms verrassende antwoorden. Dit (gratis pdf file) boekje kunt u downloaden op de volgende link:
https://www.desiringgod.org/books/50-crucial-questions-about-manhood-and-womanhood

Een Nederlandse vertaling van dit boekje vindt u op: http://document.desiringgod.org/recovering-biblical-manhood-and-womanhood-nl.pdf?1439242047

The Danvers Statement

In bovengenoemde boek van John Piper is de “Danvers Statement” opgenomen. Deze “belijdenis” is opgesteld door “The Council on Biblical Manhood and Womanhood” en geeft kernachtig aan welke zorgen men heeft mbt de gevolgen van het omhelzen van onbijbelse lijnen in het debat over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarnaast is vermeld welk doel men via gezamenlijke studie wil nastreven en belangrijk: welke bijbelse uitgangspunten (affirmations) men wil blijven hanteren.

Dit statement kunt u downloaden op volgende link: http://www.churchcouncil.org/iccp_org/Documents_ICCP/English/17_Male_Female_Distinctives_A&D.pdf

Hermeneutiek

De TU Kampen heeft publicatie het licht doen zien waarin docenten vanuit verschillende invalshoeken schrijven over ‘hermeneutiek’. Voor een deel kun je ook spreken over een publieke verantwoording over keuzes die docenten maken. Niet alles is al helemaal uitgekristalliceerd, maar er zijn toch al wel heel duidelijke lijnen zichtbaar. Het gaat om het boekje: “Gereformeerde hermeneutiek vandaag, theologische perspectieven,” orv Ad de Bruijne en Hans Burger.

Zowel in het ND als het RD heeft iemand dit boek besproken. De recensies kunt u hieronder nalezen.  
ND: https://www.nd.nl/nieuws/boeken/de-mens-in-het-verhaal-van-god.2803957.lynkx (alleen tegen betaling)
RD: https://www.rd.nl/boeken/gereformeerde-hermeneutiek-vandaag-begint-bij-de-mens-1.1432919

Dr. Hans Burger heeft in de richting van dr. GA vd Brink (RD) gereageerd naar aanleiding van zijn recensie en daaruit is een briefwisseling ontstaan die opgenomen is in het RD. Via onderstaande link kunt u meelezen:
https://www.rd.nl/opinie/hermeneutiek-moet-de-veilige-vaarroute-blijven-volgen-1.1438080

« Over ons - Nieuws »