home nieuws
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017

Over ons

Kort na de besluiten van de Generale Synode Meppel 2017 heeft een aantal predikanten contact met elkaar gezocht. Bij hen leefde een sterke behoefte om uit te wisselen wat deze besluiten voor de kerken betekenen. Ze zijn genomen in een kerkelijke context waarin veel aan het verschuiven is. Wij willen de onderbouwing bestuderen en de achtergronden verhelderen.

Als kerk van Christus blijven wij immers alleen verbonden met onze Heer en met elkaar wanneer wij Zijn Woord liefhebben en ons door Zijn Woord laten gezeggen. Over die trouw aan het Woord van God in verbondenheid met de kerk van alle tijden zal wat ons betreft het gesprek rond de m/v-besluiten moeten gaan.

M/V en onze omgang met de Bijbel

De gevoeligheid van de vraag of ‘het ambt’ opengesteld kan of moet worden voor vrouwen in de gemeente, ligt vooral in de koppeling aan het schriftgezag. Als we meegaan in het voorstel om ruimte te geven voor vrouwelijke ambtsdragers, moet je dan constateren dat we het gezag van de Bijbel wel met de mond belijden, maar dat we in de praktijk onze eigen gang gaan?

Er zit iets ongezonds in om zo veel gewicht te hangen aan één issue. We willen de vraag naar ‘vrouwen in het ambt’ beslissen op grond van de Bijbel, maar dat wordt zomaar een gevecht over de rug van de Bijbel. De vraag is of we daar goed aan doen. Kunnen we op een zinnige manier uit het vraagstuk ‘M/V en ambt’ komen zonder dat daarmee de aanvaarding van het gezag van de Bijbel op het spel staat?

lees meer..

Video - Het gezag van de Bijbel - Dr. Bart van Egmond

De synode van de GKv nam in juni 2017 het besluit om alle ambten open te stellen voor zusters in de gemeente. Al veel is er geschreven over de Bijbelse onderbouwing van de besluiten. Kerkenraden oordelen daar verschillend over, terwijl iedereen toch zegt Bijbelgetrouw te willen zijn. Maar bedoelen we daar nog wel hetzelfde mee? Hoe kan het dat de besluiten zo verschillend worden beoordeeld, terwijl iedereen zegt de Bijbel recht te willen doen? In deze lezing wil ik betogen dat in de synodebesluiten op een nieuwe manier met de Bijbel om wordt gegaan. Die manier verdraagt zich niet met wat wij belijden over het gezag van de Schrift als Gods Woord.

Dat is een scherp oordeel. Maar het is de bedoeling om daarmee helder te maken dat er een dieper probleem speelt in onze kerken: Wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat we het gezag van Gods Woord aanvaarden?

lees meer..

Handreiking voor kerkenraden en gemeenteleden

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken Meppel 2017 heeft ingrijpende besluiten genomen over Man/Vrouw en Ambt. De synode heeft de besluiten en de gronden aan de kerken toegestuurd. Ook heeft de synode een brief aan de kerken gezonden waarin de besluiten worden toegelicht. Daarna heeft de synode deputaten benoemd die de opdracht kregen om de besluiten toe te lichten in de plaatselijke kerken en classes en hulp te bieden bij het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes. Zij dragen de naam “Deputaten Man/Vrouw in de kerk”. Zowel de bovengenoemde besluiten en de brief met toelichting als de handreiking van de deputaten MVIK zijn te vinden op de website van de GKV.

lees meer..

Het gezag van Gods Woord en de synodebesluiten

In dit artikel wil ik aantonen dat in de synodebesluiten over man, vrouw en ambt op een nieuwe manier met de Bijbel wordt omgegaan, die niet past bij wat wij belijden over het karakter van Gods Woord. Ik zal dat hieronder verder uitleggen. Om dat goed te kunnen doen, maak ik een onderscheid tussen het behandelen van de Bijbel als norm en de Bijbel als bron van ons geloof en leven. Eerst zal ik uitleggen wat ik daarmee bedoel.

lees meer..

Oude of nieuwe hermeneutiek?

Er is grote verwarring in onze kerken. Zo nu en dan wordt dat ook onder woorden gebracht in een ingezonden in het ND. Openlijk wordt dan de vraag gesteld: wat is er nu toch aan de hand? Verschillende mensen geven te kennen het niet te begrijpen. We zijn als kerken gigantisch aan het schuiven, maar het lijkt wel of niemand dat openlijk wil toegeven.

Als voorbeeld wordt dan gewezen op de synodebesluiten rondom M/V en ambt. Iedereen die zich een beetje serieus verdiept in de gronden onder de besluiten, zegt: Dit is toch een heel an- dere manier van bijbellezen dan we tot nu toe gewend waren. Waarom geeft niemand dat toe? Maar ook in de dis- cussie over de eenwording met de NGK is dezelfde verwarring te horen. De één zegt dat we als GKv veranderd zijn, dat is: opgeschoven naar de NGK. Terwijl de ander beweert dat wij helemaal niet veranderd zijn, maar dat dat geldt voor de NGK.

lees meer..