home nieuws
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017

Over ons

Kort na de besluiten van de Generale Synode Meppel 2017 heeft een aantal predikanten contact met elkaar gezocht. Bij hen leefde een sterke behoefte om uit te wisselen wat deze besluiten voor de kerken betekenen. Ze zijn genomen in een kerkelijke context waarin veel aan het verschuiven is. Wij willen de onderbouwing bestuderen en de achtergronden verhelderen.

Als kerk van Christus blijven wij immers alleen verbonden met onze Heer en met elkaar wanneer wij Zijn Woord liefhebben en ons door Zijn Woord laten gezeggen. Over die trouw aan het Woord van God in verbondenheid met de kerk van alle tijden zal wat ons betreft het gesprek rond de m/v-besluiten moeten gaan.

Hermeneutische overwegingen bij toepassing van ‘zwijgteksten’

Eerst schets ik wat Van Houwelingen, Klinker en Schaeffer schrijven in het ND-artikel (Één). In een volgende paragraaf geef ik daar mijn evaluatie van (Twee). Oorspronkelijk vormden deze hermeneutische overwegingen één geheel met de exegetische verkenningen van 1 Tim. 2, 8-15. Maar ter wille van de overzichtelijkheid en de leesbaarheid wil ik ze op deze website afzonderlijk publiceren onder de rubriek ‘Hermeneutiek’. Het is de bedoeling om de exegetische verkenningen een plek te geven onder het kopje ‘Exegese’.

lees meer..

Handreiking voor kerkenraden en gemeenteleden

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken Meppel 2017 heeft ingrijpende besluiten genomen over Man/Vrouw en Ambt. De synode heeft de besluiten en de
gronden aan de kerken toegestuurd. Ook heeft de synode een brief aan de kerken gezonden waarin de besluiten worden toegelicht. Daarna heeft de synode deputaten benoemd die de opdracht kregen om de besluiten toe te lichten in de plaatselijke kerken en classes en hulp te bieden bij het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes. Zij dragen de naam “Deputaten Man/Vrouw in de kerk”. Zowel de bovengenoemde besluiten en de brief met toelichting als de handreiking van de deputaten MVIK zijn te vinden op de website van de GKV.

lees meer..

Gezag niet van tijdelijke aard - Brief 11

Adam en Eva zijn niet door de Here als uitwisselbare menselijke individuen behandeld. De zonde van hen beide was ook niet identiek. Ze had grote gevolgen voor beiden. Beiden droegen ze een eigen verantwoordelijkheid en de Here sluit, ook in zijn straffen, aan bij deze door Hem Zelf gestelde orde. Zowel Adam als Eva wordt persoonlijk aangesproken en in die aanspraak herhaalt de Here niet, maar differentieert. Als wij vandaag een onderscheid maken tussen gelijkwaardige mannen en vrouwen discrimineren wij niet, maar laten we zien dat we nu wel gehoorzaam willen zijn aan wat het Woord van de Here ons leert. Uiteraard zegt de Bijbel meer over mannen en vrouwen dan in Genesis alleen, maar hier ligt wel ons uitgangspunt.

lees meer..

Het gezag van Gods Woord en de synodebesluiten

In dit artikel wil ik aantonen dat in de synodebesluiten over man, vrouw en ambt op een nieuwe manier met de Bijbel wordt omgegaan, die niet past bij wat wij belijden over het karakter van Gods Woord. Ik zal dat hieronder verder uitleggen. Om dat goed te kunnen doen, maak ik een onderscheid tussen het behandelen van de Bijbel als norm en de Bijbel als bron van ons geloof en leven. Eerst zal ik uitleggen wat ik daarmee bedoel.

lees meer..

Oude of nieuwe hermeneutiek?

Er is grote verwarring in onze kerken. Zo nu en dan wordt dat ook onder woorden gebracht in een ingezonden in het ND. Openlijk wordt dan de vraag gesteld: wat is er nu toch aan de hand? Verschillende mensen geven te kennen het niet te begrijpen. We zijn als kerken gigantisch aan het schuiven, maar het lijkt wel of niemand dat openlijk wil toegeven.

Als voorbeeld wordt dan gewezen op de synodebesluiten rondom M/V en ambt. Iedereen die zich een beetje serieus verdiept in de gronden onder de besluiten, zegt: Dit is toch een heel an- dere manier van bijbellezen dan we tot nu toe gewend waren. Waarom geeft niemand dat toe? Maar ook in de dis- cussie over de eenwording met de NGK is dezelfde verwarring te horen. De één zegt dat we als GKv veranderd zijn, dat is: opgeschoven naar de NGK. Terwijl de ander beweert dat wij helemaal niet veranderd zijn, maar dat dat geldt voor de NGK.

lees meer..