Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017 en Goes 2020
home start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact

bronnen

Over man, vrouw en ambt is veel geschreven. Dat kan het al gauw onoverzichtelijk maken. Hier willen we achtergronden in beeld brengen en argumentatie-lijnen verhelderen door naar lectuur door te verwijzen: artikelen, besprekingen van de synodebesluiten, achterliggende manieren van bijbeluitleg. Niet dat we het bij voorbaat overal mee eens zijn. Zo kunnen we van de discussie in Amerika over dit punt leren zonder dat we ons volledig willen identificeren met het standpunt van de zogenoemde  ‘complementarians’ (t.o. de ‘egalitarians’).

We nemen ons uitgangspunt in de door God bedachte en geschapen goede werkelijkheid, zoals die ons in zijn Woord geopenbaard wordt. Daarin dienen - zoals de synode van Ede 2014 ook uitsprak - zowel de gelijkwaardigheid als de verschillen in positie en verantwoordelijkheid van man en vrouw verdisconteerd (rekening moet worden gehouden) te worden.

De verschillende bronnen zijn onderverdeeld in categorieën. Aan de linkerkant op dit scherm vindt u het menu.

Het rapport van de deputaten m/v in de kerk (Samen dienen) is terug te vinden via deze link.
De besluiten van de Generale Synode van Meppel 2017 kunt u downloaden via deze link.

Een boek rond dit onderwerp is vorig jaar gepubliceerd door voorstanders van gelijkheid tussen mannen en vrouwen: Zonen en dochters profeteren, onder redactie van ds. Henk Folkers en anderen. Naar onze inschatting heeft dit boek wel invloed gehad. Op dit boek is door diverse recensenten kritiek geoefend, omdat het consequent uitgaat van gelijkheid tussen man en vrouw en de daaraan ten grondslag liggende exegeses weinig overtuigend zijn (zie manvrouwkerk.wordpress.com alsmede op deze site onder artikelen).

Reacties op de besluiten van de GS-Goes

Beoordeling behandeling revisieverzoeken - GKv Capelle a/d IJssel Noord

Eind maart stuurde de kerkenraad van Capelle aan den IJssel - Noord een beoordeling van de behandeling van de revisieverzoeken op de Generale Synode van Goes 2020:

Aan de kerkenraden,

Zoals u weet heeft de Generale Synode van Goes de revisieverzoeken over het eerdere besluit over man/vrouw en ambt afgewezen. Als kerkenraad en gemeente van Capelle aan den IJssel Noord hebben we daarover gesproken aan de hand van bijgaande document.

Wij doen u dit document toekomen, omdat we menen dat onze kerken in een ernstige crisis verkeren. Die crisis heeft met meer te maken dan alleen de genomen besluiten over m/v en ambt. Maar o.i. wordt in deze besluiten wel openbaar hoe diep deze crisis gaat, namelijk of wij het beslissende gezag van Gods Woord aanvaarden voor de praktijk van ons leven als kerken. Wij belijden dat de kerk van Christus geen zeggenschap heeft over Gods Woord, maar dat het Woord van God haar is toevertrouwd om het te bewaren en uit te dragen. De kerk van Christus is pijler en fundament van de waarheid (1 Tim. 3,15). Daaraan herken je haar. O.i. vertonen onze kerken dit kenmerk van de ware kerk niet in de besluiten die de generale synode van Goes 2020 genomen heeft over de revisieverzoeken inzake m/v en ambt, die waren ingediend naar aanleiding van wat de synode van Meppel hierover besloten had. In deze besluiten verheffen de kerken zich o.i. boven het Woord van God, en gaan daarmee verder op een weg die niet tot eer is van de Heer van de kerk, en ook de opbouw van de kerken niet dient.

Onze oproep aan u is ons schrijven te toetsen, en ons als kerkenraad het duidelijk te maken als wij de dingen verkeerd zien. Maar als u met ons vaststelt dat hier inderdaad Gods eigen Woord in het geding is, hopen wij dat wij samen mogen optrekken door deze besluiten niet te aanvaarden. Daarin gaat het ons om de eenheid van de kerk. Christus bad in Johannes 17 om de eenheid tussen de apostelen en hen die door hun Woord in Christus zouden geloven. Om het vasthouden aan de eenheid gaat het ons. Dat wij als kerken blijven bouwen op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Christus zelf de hoeksteen is. Alleen zo blijven wij als kerken onderdeel van de ene de katholieke kerk van Jezus Christus.

Kerkenraad Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

Capelle aan den IJssel – Noord

lees meer..

Kunnen we zo inderdaad samen dienen?

(NB: Hoewel er wel een enkele opmerking van anderen is verwerkt, komt dit stuk en de verwoording ervan (net als andere artikelen op de site) voor rekening van de schrijver ervan. Het is vanwege tijdsdruk niet gescreend en gepolijst door de werkgroep bezinning Man, vrouw en ambt.)

Over het commissierapport “Elkaar van harte dienen” (juli 2020)

lees meer..

Boeken

50 Vragen en Antwoorden

lees meer..

Artikelen

Vrouwelijke ambtsdragers?

Steeds luider klonk de vraag of wij ook in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) de ambten niet moesten openstellen ook voor vrou­wen. Tot de Generale Synode van Meppel 2017 het zeker wist: de Bijbel laat ook ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers open.

lees meer..

Een betrouwbaar kompas

Moeten de Heilige Schriften worden gelezen zoals ze zichzelf presenteren of dwingen moderne inzichten tot aanpassing? De gedachte dat aan het laatste niet valt te ontkomen, wint ook in reformatorische kring terrein. In Het kompas van het christendom laat prof. dr. J. van Bruggen een krachtig tegengeluid horen. Om schipbreuk te voorkomen.

lees meer..

‘Ruimte’ voor de mens ten koste van Gods Woord

In het vorige artikel (uit Nader Bekeken, april 2018) schreef ik over de bevrijding van man en vrouw, zoals daarover in onze cultuur gedacht wordt. Allang is onze cultuur bezig zich los te maken van Gods openbaring in de Bijbel. Dat zie je ook in hoe er wordt omgegaan met huwelijk, seksualiteit en gender.

In dit artikel wil ik op twee punten laten zien hoe dit emancipatieproces ook in de kerk gaande is: in de discussie over de vrouw in het ambt en het denken over homoseksualiteit. Wat ik daarin zie gebeuren, is dat er wordt gezocht naar vrijheid voor de mens, die niet opkomt uit Gods Woord, maar ten koste gaat van zijn Woord. En dát kan nooit echte vrijheid zijn.

lees meer..

Moederliefde en moederschap: mythe of gave?

‘Stel kinderen krijgen niet te lang uit. Er is altijd wel een reden om te wachten.’ Deze oproep van bezorgde gynaecologen stond onlangs in de krant.1 De leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen, loopt steeds verder op. Begin jaren zeventig beviel de gemiddelde Nederlandse moeder op haar 24e van haar eerste kind, nu ligt het gemiddelde tegen de dertig jaar.

Omdat late zwangerschappen meer complicaties met zich meebrengen, introduceerden de artsen al in 1991 de slagzin ‘Een slimme meid krijgt haar kind op tijd’. Maar dat heeft blijkbaar geen effect gehad. Men blijft het kinderen krijgen uitstellen. Ook het aantal vrouwen dat bewust kinderloos is, neemt toe en het gemiddeld aantal kinderen per vrouw daalt. Hoe komt dat?

lees meer..

Rechtvaardiging voor vrouwelijke predikanten

De synode Meppel van onze Nederlandse zusterkerken heeft ingestemd met de bevestiging van vrouwen in alle kerkelijke ambten. Al eerder hebben wij de argumenten voor het bevestigen van vrouwelijke ouderlingen overwogen en ze niet overtuigend bevonden. Deze synode heeft ook verklaard dat er bijbelse gronden waren voor de bevestiging van vrouwen in het ambt van predikant. Vijf argumenten werden gegeven. We willen elk argument graag kort overwegen.

lees meer..

Nader Bekeken m/v artikelen

Alle artikelen over M/V uit 2017 zijn door Nader Bekeken digitaal beschikbaar gesteld. We lichten er hier een aantal uit.

lees meer..

Kerkleden (M/V) of Mannen en Vrouwen in de Kerk?

Dit derde artikel in deze serie verscheen eerder in De Reformatie 67 (1991/2) pp. 417-420 (met toestemming van Jakob van Bruggen geplaatst)
In twee voorgaande artikelen kwamen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het woord van de Schriften over de plaats van man en vrouw in kerk en wereld. Hebben de bijbelwoorden wel reikwijdte genoeg om bij ons te komen in onze moderne situatie? Die vraag kwam ter sprake in het artikel Paulus en de Amazones. Het tweede artikel gaf een detailexegese van Paulus' gebod dat de vrouwen moeten zwijgen in de samenkomsten. Beide artikelen hadden, elk onder een eigen invalshoek, te maken met een algemeen thema dat velen steeds weer bezig houdt: de plaats van (man en) vrouw in de gemeente. Deze week gaan we meer in het algemeen op dit thema in.

lees meer..

Spreken en Zwijgen van Vrouwen in de Gemeente

Dit tweede artikel in deze serie verscheen eerder in De Reformatie 67 (1991/2) pp. 397-401 (met toestemming van Jakob van Bruggen geplaatst)
Een opvallende en veel besproken passage uit Paulus' brieven is die waarin hij de vrouwen in de gemeente opdraagt te 'zwijgen'. In 1 Korintiërs 14,34 lezen we: ,,(Uw) vrouwen moeten zwijgen in de vergaderingen''. Wat betekenden die woorden voor Korinte? En welke implicaties hebben ze mogelijk voor vandaag?

lees meer..

Paulus en de Amazones

Dit eerste artikel in deze serie verscheen eerder in De Reformatie 67 (1991/2) pp. 377-380 (met toestemming van Jakob van Bruggen geplaatst)
Er zijn korte-afstandsraketten en lange-afstandsraketten, maar altijd is er een grens aan de reikwijdte ervan. Is het zo ook een beetje bij de bijbel? Het is duidelijk, dat daar woorden zijn die maar een kort bereik van geldigheid hadden en woorden die veel verder reiken. Is het nu ook waar dat uiteindelijk alle bijbeluitspraken een keer hun geldigheid verliezen en dat er een tijd kan aanbreken die buiten de schootsafstand van bijbelwoorden ligt?

lees meer..

Besprekingen

GKv Urk doet een ernstig appel op GS Goes

GKv "Rehoboth" Urk doet een ernstig appel op de leden van de GS Goes 2020 om afstand te nemen van het commissierapport 'Elkaar van harte dienen' en alsnog ernst te maken met de gevraagde revisie van het synodebesluit M/V en ambt van de GS Meppel 2017.

lees meer..

M/V en ambt: het commissierapport gewogen

Vlak voor de vakantie verscheen het rapport van de synodecommissie Revisieverzoeken man/vrouw en ambt, onder de titel Elkaar dienen. Dit rapport zal dienend zijn aan de besluitvorming door de synode die, zo de Here wil, op 4 en 5 september over dit onderwerp zal vergaderen.

Wanneer de synode dit rapport als uitgangspunt neemt voor de bespreking, betekent het dat er ongemerkt bepaalde stappen worden genomen die een vruchtbare bespreking in de weg zullen staan. We voelen ons dan ook genoodzaakt om dat onder de aandacht brengen.

lees meer..

Verontrusten laten zich horen

Op zaterdag 18 mei kwamen zo’n 325 kerkleden uit het hele land bijeen in Bunschoten om zich te bezinnen op de besluiten van de GS-Meppel 2017. Het was niet de bedoeling om alleen maar te spreken over ‘de vrouw in het ambt’. Deze besluiten waren wel de aanleiding om goed na te denken over het verstaan van de Bijbel.

lees meer..

Kunnen we Niemeijer volgen?

Een studie naar zijn methode

Notitie n.a.v. P. Niemeijer: Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk

Al snel na het besluit van de synode van Meppel 2017 om zusters toe te laten tot alle ambten werd van diverse zijden (o.a. De Bruijne in het Nederlands Dagblad) geconstateerd dat de gronden onder dat besluit op z’n zachtst gezegd nogal mager waren. Kun je op zo’n summiere basis zulke vergaande besluiten nemen?
Als er een poging gedaan wordt om die lacune op te vullen en te bezien of er een betere argumentatie opgezet kan worden is dat zonder meer toe te juichen. Niemeijer heeft zijn boekje geschreven om die onderbouwing te verbeteren. Het gaat hem dan met name (maar niet alleen) om de zgn. zwijgteksten, die door de synode niet meegenomen zijn in de gronden. Dat wekt bevreemding, want ze hebben altijd een cruciale rol gespeeld in de argumentatie waarom zusters geen ambten mochten bekleden. Ze mogen omstreden zijn, maar dat is onvoldoende reden om ze niet in de argumentatie te betrekken. Niemeijer doet dat nadrukkelijk wel. En daarom is het goed om na te gaan of we met zijn argumentatie in kunnen stemmen.

lees meer..

Onderwijs geven en onderlinge verhoudingen in 1 Timotheüs 2

auteurs: Pieter Boonstra & Henk Room

Een beoordeling van een belangrijk uitgangspunt in de exegese van Pieter Niemeijer in: Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk (Uitgave Woord & Wereld, 2018).

In 1 Timoteüs 2: 8-15 geeft de apostel Paulus voorschriften voor de gemeente. Volgens Pieter Niemeijer heeft hij daarbij alleen het oog op de getrouwde vrouw in relatie tot haar eigen man en haar omgang met hem in de gemeente. Deze vooronderstelling draagt zijn uitleg van 1 Timoteüs 2: 8-15.

lees meer..

In de ruimte van de bandbreedte

Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk (2)

Na het synodebesluit over ‘de vrouw in het ambt’ hoeft in de artikelen 30 en 31 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis niets veranderd te worden! ‘Die artikelen zijn sekseneutraal geformuleerd’ – aldus ds. Pieter Niemeijer (Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk, p. 73; vgl. nieuwe editie p. 97).

lees meer..

Sprekende zwijgteksten

Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk (1)

Hoe zouden bijbelgetrouwe christenen bijbelteksten moeten uitleggen die in tegenspraak lijken met wat we door de wetenschap te weten zijn gekomen (of denken te zijn gekomen)? Dit hermeneutische probleem, uit het – spraakmakende – boek: En de aarde bracht voort (2017) van dr. Gijsbert van den Brink, zou zo overgebracht kunnen worden naar ‘de vrouw in het ambt’.

lees meer..

Brief Kerkenraad Capelle-Noord

In reactie op de besluiten van de Generale Synode van Meppel in 2017, heeft de kerkenraad van Capelle-Noord een revisieverzoek met een onderbouwing op hun website gezet.

lees meer..

Gereformeerde Hermeneutiek Vandaag

De TU Kampen heeft een publicatie het licht doen zien waarin docenten vanuit verschillende invalshoeken schrijven over ‘hermeneutiek’. Voor een deel kun je ook spreken over een publieke verantwoording over keuzes die docenten maken. Niet alles is al helemaal uitgekristalliceerd, maar er zijn toch al wel heel duidelijke lijnen zichtbaar. Het gaat om het boekje: “Gereformeerde hermeneutiek vandaag, theologische perspectieven,” orv Ad de Bruijne en Hans Burger.

lees meer..

Blogs

Aanvaardt elkaar zoals Christus u aanvaard heeft!

(Romeinen 14)

In onderstaand artikel probeer ik een kenschets te geven van het proces van onderlinge vervreemding en verwijdering, dat zich in de afgelopen jaren voltrekt in de GKv. Daarin spelen met name de besluiten M/V en ambt, zoals die zijn genomen door de synoden van Ede 2014, Meppel 2017 en Goes 2020, een onmiskenbare rol. Ter illustratie van mijn waarneming van deze onderlinge vervreemding en verwijdering in de GKv dient het artikel van Eline Kuijper over de situatie in de GKv te Ten Boer. (ND 12-12-20). Verder kun je in het huidige kerkelijk klimaat regelmatig vernemen, dat wij als (vrijgemaakt) gereformeerden nog zoveel van ‘andersgelovigen’ kunnen leren. Daarom lijkt het me geen bezwaar om aan de column van Reina Wiskerke de horizontalistisch vrijzinnige uitleg van de heilsfeiten te ontlenen als soort van ‘spiegel van de naastenliefde’. (ND 08-12-20). Daarmee geef ik niet aan dat vrijzinnigheid en orthodoxie bij elkaar opgeteld de waarheid het best tot zijn recht doen komen. Maar wel dagen volgens mij de vragen die Reina Wiskerke naar aanleiding van de heilsfeiten aanreikt ons uit om ons te bezinnen hoe we inhoud gaven, geven en kunnen geven aan het naar elkaar omzien als leden van Christus’ kerk. Als een mooie ‘spiegel van de naastenliefde’ vertolken deze vragen de goede boodschap, dat Christus -naast dat Hij ons is gegeven tot Borg en Middelaar- ons óók gegeven is als Voorbeeld voor een leven uit het geloof, dat zich kenmerkt door nederigheid, geduld, bescheidenheid en naastenliefde.

lees meer..

Was Junia een vrouwelijke apostel? (Gerrit Veldman)

In discussies over de vraag of er in de kerk ook vrouwen mogen worden aangesteld wordt ze vaak genoemd. Ze is immers een duidelijk voorbeeld van een vrouwelijke ambtsdrager uit de tijd van het Nieuwe Testament. Een apostel nog wel! Een hoger ambt was er destijds toch niet? Ze stond blijkbaar op één lijn met Paulus, Petrus en al de andere apostelen die Christus zelf heeft aangesteld…

lees meer..

Het gezag van Debora, het ongeloof van Barak en de les van Jaël (Gerrit Veldman)

Een van de richters of rechters. Eén vrouw in een rijtje van elf mannen. Uitzondering of niet, er was in het Oude Testament dan toch maar een vrouw die met Gods goedkeuring de leiding had over Israël. Blijkbaar kan dat dus, dat een vrouw met gezag de leiding neemt over Gods volk. Ook over de mannen. En daarom is het niet zo vreemd dat zij genoemd wordt als argument om vrouwen toe te laten tot de ambten in de kerk. Ook in de gronden onder het besluit van de GKV-synode om vrouwen toe te laten als ouderling.

lees meer..

De roeping van Mirjam (Gerrit Veldman)

Volgens voorstanders van vrouwen in kerkelijke ambten had ook zij een leidende positie, samen met haar broers. Staat er in Micha 6:4 niet dat God hen alle drie zond om voor het volk uit te gaan? Mirjam was dus net als haar broers geroepen om het volk te besturen, zegt de GKV-synode zelfs in de gronden onder het besluit om het ouderlingenambt open te stellen voor vrouwen.

lees meer..

Losse flodders en losse schroeven (Gerrit Veldman)

Ik vind het werkelijk verbijsterend om te lezen welke argumenten de synode aanvoert. Het is niet zo dat ik de argumenten die ik eerder besproken heb, simpelweg niet overtuigend vind of dat ik het met de onderliggende Bijbeluitleg gewoon niet eens ben. Nee, het gaat dieper: ik snap simpelweg niet hoe je als gereformeerd mens deze argumenten wel overtuigend kunt vinden of tot een dergelijke uitleg kunt komen.

lees meer..

Video's

Video - 14 december 2019

Op zaterdag 14 december kwamen zo'n 300 kerkleden uit het hele land bijeen in Bunschoten om zich te bezinnen. Hieronder de videoregistratie van deze dag.

lees meer..

De GKv en de katholiciteit van de kerk

1. impressies

Mij is gevraagd te reflecteren op ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) vanuit een katholiek perspectief. Katholiek in de betekenis van: de kerk van alle tijden die verspreid is over de hele wereld, onder alle volken en talen. De vraag is dus hoe recente ontwikkelingen in de GKv getaxeerd moeten worden in het kader van haar verbinding met de kerk van alle tijden en alle plaatsen.

Mij is gevraagd te reflecteren op ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) vanuit een katholiek perspectief. Katholiek in de betekenis van: de kerk van alle tijden die verspreid is over de hele wereld, onder alle volken en talen. De vraag is dus hoe recente ontwikkelingen in de GKv getaxeerd moeten worden in het kader van haar verbinding met de kerk van alle tijden en alle plaatsen.

Ik neem aan dat ik gevraagd ben hierover iets te zeggen omdat ik geen lid ben van de GKv maar toch wel sterk verbonden met deze kerken. Ik heb mijn theologische opleiding genoten aan de Theologische Universiteit in Kampen. In 1989 ben ik vertrokken uit Nederland en ik heb inmiddels vijftien jaar in Zuid-Afrika gewerkt (als zendeling in Soshanguve) en daarna vijftien jaar in Canada (als hoogleraar in Hamilton). Vanwege banden met familie en vrienden kom ik nog elk jaar een keer naar Nederland. Ik sta hier dus als buitenlandse broeder, een outsider die ook nog een beetje insider is.

lees meer..

Mirjam of Maria

De apostel Paulus noteert over de laatste, zware dagen voor de wederkomst, hoe de mens er dan uitziet: “zelfzuchtig, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Lasteraars van God, zonder ontzag voor ouders; ondankbaar, harteloos, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Haters van het goede en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind. Genot is hun god. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen.” Eén avond zappen op je tv en je ziet deze beschrijving van Paulus vlees en bloed worden. Een arrogante menselijke cultuur die er van overtuigd is dat ze zich helemaal op de top van de toren van Babel bevindt. Daarom durft ze, vanuit haar virtuele hoogte, Mozes, de man Gods, aan te spreken: “Mozes, je hebt wel een mooi scheppingsverhaal geschreven, maar, geef toe, helaas wel met een heel stereotiep, patriarchaal en binair mensbeeld. Man en vrouw. Verbonden aan elkaar door God. Kijk, dat zoiets het in jouw tijd nog deed, begrijpen we. Maar begrijp jij dan ook dat wij daar in onze, hoogontwikkelde cultuur, niet meer mee uit de voeten kunnen?”

lees meer..

Man en vrouw: denkbeelden en beelden

Meer dan een besluit

We zijn hier vanwege het besluit om de ambten open te stellen voor vrouwen. Maar het is wel duidelijk dat het gaat om veel meer dan dat besluit. Ten diepste gaat het om de vraag: wie is de mens? Wie ben je als man? Wie ben je als vrouw?

lees meer..

Woorden van God voor mensen van God (2)

Inleiding

“Als de professionals er niet uit komen, leggen ze het probleem bij de amateurs’. Die reactie hoor ik wel eens over het feit dat de synode de uiteindelijke beslissing over vrouw en ambt neerlegde bij de plaatselijke kerken. Ik snap dat wel.

lees meer..

Woorden van God voor mensen van God (1)

Hoe gaan wij met de Bijbel om? Een veel gehoorde vraag sinds we in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) meer aandacht kregen voor hermeneutiek. Ook in de discussie over M/V en ambt wordt dit als een belangrijk onderliggend punt gezien. Misschien wel beslissend.

lees meer..

Video - Landelijke Bezinningsdag GKv

Op zaterdag 18 mei kwamen zo’n 325 kerkleden uit het hele land bijeen in Bunschoten om zich te bezinnen op de besluiten van de GS-Meppel 2017. Het was niet de bedoeling om alleen maar te spreken over ‘de vrouw in het ambt’. Deze besluiten waren wel de aanleiding om goed na te denken over het verstaan van de Bijbel.. lees meer

lees meer..

Video - Tussen biblicisme en schriftkritiek - Dr. Pieter Boonstra

De Bijbel is een boek dat zowel aangevallen als misbruikt wordt. Hoe houden we vast aan het juiste gebruik van de Schrift als Gods woord in een postmoderne tijd waarin de Bijbel enerzijds genegeerd en anderzijds misbruikt en gerelativeerd wordt.
Als kerken staan we voor een geweldige uitdaging. In een tijd die sterk verandert staat het lezen van de Bijbel onder druk. Daarnaast hebben we te maken met een nieuwe hermeneutiek die het gezag van de Bijbel ondermijnt. Dit alles vraagt van ons dat we ons bezinnen hoe wij Gods Woord als norm kunnen bewaren in een sterk veranderende cultuur.

bron: http://www.samengereformeerd.nl/videos/

lees meer..

Video - Het gezag van de Bijbel - Dr. Bart van Egmond

De synode van de GKv nam in juni 2017 het besluit om alle ambten open te stellen voor zusters in de gemeente. Al veel is er geschreven over de Bijbelse onderbouwing van de besluiten. Kerkenraden oordelen daar verschillend over, terwijl iedereen toch zegt Bijbelgetrouw te willen zijn. Maar bedoelen we daar nog wel hetzelfde mee? Hoe kan het dat de besluiten zo verschillend worden beoordeeld, terwijl iedereen zegt de Bijbel recht te willen doen? In deze lezing wil ik betogen dat in de synodebesluiten op een nieuwe manier met de Bijbel om wordt gegaan. Die manier verdraagt zich niet met wat wij belijden over het gezag van de Schrift als Gods Woord.

Dat is een scherp oordeel. Maar het is de bedoeling om daarmee helder te maken dat er een dieper probleem speelt in onze kerken: Wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat we het gezag van Gods Woord aanvaarden?

bron: http://www.samengereformeerd.nl/videos/

lees meer..

Video - Hoe lezen we de Bijbel? - Dr. Pieter Boonstra

De complete video van de regiobijeenkomst in Ten Boer met Dr. Pieter Boonstra over 'Hoe lezen we de Bijbel?' gehouden op Vrijdag 9 februari 2018.

lees meer..

David Platt

Wie een zeer uitvoerige bespreking van Genesis 1-3 en de zgn ‘zwijgteksten’ uit het NT wil meemaken, kan terecht bij de jonge Amerikaanse predikant en hoogleraar David Platt. Het is een mix tussen een college en een preek. Via onderstaande links kunt u ook andere door hem behandelde onderwerpen bekijken. Opvallend en hartverwarmend is de voortdurende inspanning om het Woord van God niet als een studieobject te benaderen, maar als het ‘Woord van God voor ons’ in onze concrete 21ste eeuwse situatie. Het gaat om YouTube filmpjes.

lees meer..

Meelezen met ..

Een pijnlijke waarheid - Brief Vijftien

(inleiding)

Lieve kinderen,

Moeilijke tekst

Na de zondeval is eerst Adam, daarna Eva en ten slotte de satan ter verantwoording geroepen. In omgekeerde volgorde spreekt de Here vervolgens de straf uit die Hij verbindt aan de zonde van ieder van hen. Kort gezegd: Genesis 3: 14-19 is de strafuitspraak over de misdaad van Gods schepselen. We focussen ons op de straf die God Eva oplegde. Het eerste deel daarvan is duidelijk genoeg: de moeite die zij ondervinden zal bij de zwangerschap en geboorte van haar kinderen. Het vervullen van de aarde zal dus niet zonder moeite gaan. Over het tweede deel van de straf (vs 16c) is veel te doen. God zegt namelijk ook tegen Eva: “Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.”

lees meer..

Allemaal volmaakt en toch verschillend - Brief Veertien

(inleiding)

Lieve kinderen

De vorige keer kwam ik tot de conclusie dat er heel wat aanwijzingen zijn dat er niet alleen in de engelenwereld, maar straks ook op de nieuwe aarde nog steeds sprake is van gezagsrelaties. Of er dan ook nog een gezagsrelatie is tussen mannen en vrouwen weet ik niet. Maar in ieder geval kun je niet zeggen dat gezag alleen met de zondeval te maken heeft en dat we er dus goed aan doen om de door Paulus en Petrus voorgeschreven gezagsrelaties te gaan minimaliseren of zelfs af te schaffen in het kader van de nabijheid van het koninkrijk. Dat is uiteraard iets anders als de Schriftuurlijke opdracht om die gezagsrelaties te saneren in het licht van de in Christus geopenbaarde liefde. De geschiedenis leert overduidelijk dat er sprake is geweest van veel misbruik van gezag en dat heeft zeker te maken met het feit dat liefde niet of slechts gebrekkig geïntegreerd werd in gezag en dat ook het dienende karakter van gezag niet onderkend werd door de dragers van dat gezag.

lees meer..

Gezag na de wederkomst - Brief Dertien

(inleiding)

Lieve kinderen,

In de vorige brief heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat ‘gezag’ en ‘erkenning van gezag’ bij elkaar horen. Als deze twee in balans zijn, is er geen sprake van moeite. Vooral ook omdat het er dan totaal niet om gaat dat degene die gezag ontvangt een hogere waarde zou bezitten dan degene die het gezag van een ander erkent.

lees meer..

Geen hiërarchie - Brief Twaalf

(inleiding)

Lieve kinderen,

Veel medegelovigen kunnen zich niet voorstellen dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen man en vrouw. Naar mijn indruk is dit het gevolg van een misverstand. Ze vullen een gezagsrelatie namelijk direct in als een zaak van hoger en lager. Alsof het in gezag altijd gaat over heersers en onderdanen. Het valt mij op dat in stukken die de gezagsrelatie binnen het huwelijk bestrijden, regelmatig een nogal gekleurd woord wordt gebruikt. Ik bedoel het woord ‘hiërarchie’. Er wordt dan gesteld dat de man (in onze tijd) echt geen hiërarchie heeft over de vrouw. Zeker in gereformeerde kringen wordt het woord ‘hiërarchie’ haast automatisch negatief opgevat. Wij gebruiken dit woord immers bijna uitsluitend om de (door ons verworpen) gezagsstructuur binnen de Rooms Katholieke kerk aan te duiden. Ik vind dat het gebruik van het woord ‘hiërarchie’ de discussie over m/v niet ten goede komt. Waarom niet de termen gebruiken die we in de Bijbel tegenkomen? Het gaat immers gewoon over gezag!

lees meer..

Gezag niet van tijdelijke aard - Brief Elf

(inleiding)

Lieve kinderen,

Vanuit de eerste hoofdstukken van Genesis heb ik wat zaken aangedragen die er op wijzen dat er tussen Adam en Eva wel sprake van gelijkwaardigheid was, maar zeker niet van gelijkheid. Beiden hadden een eigen verantwoordelijkheid tegenover hun Schepper, maar als eerst-geschapene droeg Adam ook een bijzondere vorm van zeggenschap over Eva.

lees meer..

Gevolgen van de zondeval - Brief Tien

(inleiding)

Lieve kinderen,

Vanuit het warme Pretoria probeer ik de draad weer op te pakken. We waren gebleven bij het verslag in Genesis 3, waar ons verteld wordt hoe Adam en Eva ter verantwoording geroepen worden vanwege hun ontrouw aan God en aan elkaar. Adam wordt overduidelijk als eerste aangesproken. Hij had bij het besluit om te eten van de verboden vrucht weliswaar niet het initiatief genomen, maar dat maakt niet dat zijn zonde mindere gevolgen heeft. Die gevolgen blijken al uit zijn verweer. Hij wijst met z’n vinger eerst naar Eva en voegt daarbij dat het gaat om de vrouw die God aan hem, Adam, gegeven heeft. Er is dus niet veel meer over van de dankbaarheid die hij uitzong op het moment dat God Eva bij hem bracht. Na zijn zonde waagt Adam het om zelfs God medeverantwoordelijk te stellen! Al moet je misschien zeggen dat Adam op dat moment niet zo’n erg objectieve getuige meer is, toch is het opvallend dat hij helemaal niet spreekt over de slang als verleider, maar over Eva. Zij heeft hem vruchten van die boom gegeven en toen heeft hij gegeten. Dit bevestigt wat ik in de vorige brief al naar voren haalde, dat Eva helemaal zelfstandig haar keuze gemaakt heeft en ook uitgevoerd en dat daarna pas Adam tot een actieve keuze kwam. Zo heeft de apostel Paulus dat blijkbaar ook gelezen. Hij schrijft immers: “En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod.” (1Tim. 2: 14).

lees meer..

Totaal individualisme - Brief Negen

(inleiding)

Lieve kinderen,

Er is in het scheppingsverhaal en wat daarop volgt meer te ontdekken dan alleen dat Adam eerder geschapen werd dan Eva. Vreemd eigenlijk dat er mensen zijn die zeggen dat dit als eerste geschapen zijn helemaal geen betekenis heeft. Als je alleen al naar het 5de gebod van de wet kijkt dan zie je dat in bepaalde verbanden degenen die later geboren zijn de verplichting ontvangen om degenen die eerder geboren zijn (vader/moeder) te eren. Dat heeft natuurlijk alles met gezag te maken. En het 5de gebod houdt niet op als je volwassen geworden bent. Zelfs waar op dit moment geen sprake van zonde is, blijven gezagsrelaties onder schepselen bestaan. Denk aan de engelen.

lees meer..

Genesis - Brief Acht

(inleiding)

Lieve kinderen,

Daar gaan we! Eindelijk zijn we toegekomen aan het lezen van Genesis 1-3. Je kunt het natuurlijk zo moeilijk maken als je zelf wilt. Er zijn namelijk twee scheppingsverhalen. Maar we hoeven volgens mij geen spelletje te doen ‘zoek de verschillen’. Ik beschouw de beide verhalen als vensters waardoor de Here God ons, voor zover Hij dat nodig acht, getuige laat zijn van zijn schepping. Het zijn twee vensters die licht werpen op één en dezelfde werkelijkheid. En deze vensters geven ons niet een alomvattend beeld, maar slechts een door de Here bepaalde selectie. Gelukkig maar: hoe zou je iets wat in de eeuwigheid gebeurd is kunnen persen in woorden en in een brein als dat van ons wat nog altijd onderworpen is aan de tijd?

lees meer..

Geen recht van de man, maar aanmoediging van de vrouw - Brief Zeven

(inleiding)

Lieve kinderen,

In de vorige brief heb ik wat licht proberen te werpen op die prachtige tekst uit Efeze 5 (21-33). Ik wil nu eerst een mogelijk misverstand uit de weg ruimen. Mijns inziens geven de teksten uit de Bijbel daar geen aanleiding toe, maar misschien wel onze manier van denken. Paulus en ook Petrus spreken over het gezag van de man en dat vrouwen dat gezag behoren te erkennen. Dat laatste krijgt al gauw een heel negatieve kleur. Alsof de apostelen schrijven dat een vrouw zich behoort te onderwerpen aan haar man. En omgekeerd: dat de man dus het recht heeft zijn vrouw te dwingen zich aan zijn wil te onderwerpen. Maar niets is minder waar.

lees meer..

Koppositie? - Brief Zes

(inleiding)

Lieve kinderen,In de eerste brief die ik jullie schreef heb ik er even de vinger bij gelegd dat de synode de zogenaamde zwijgteksten niet behandeld heeft met als argument dat de meningen daarover verdeeld zijn. Het is wel heel opvallend dat juist in die niet behandelde teksten door Paulus een duidelijke lijn getrokken wordt naar de schepping. Paulus had er blijkbaar geen moeite mee om in de eerste hoofdstukken van de Bijbel een argument te lezen voor zijn, in onze moderne ogen, nogal tegendraadse stellingname. Nu weet ik niet of ik er aan toe kom om alle teksten te gaan behandelen waarin iets gezegd wordt over de verschillende rol en positie van mannen en vrouwen. Maar in ieder geval wil ik op dit moment wel iets kwijt over een tekst waar wij samen al eens eerder over hebben nagedacht. Nou ja, samen..? Misschien zaten jullie toen wel met je gedachten heel ergens anders. Ik doel namelijk op die mooie tekst uit de brief van Paulus aan de Efeziërs die ook uitgebreid geciteerd wordt in het huwelijksformulier: Efeze 5: 21-33. Deze tekst behoort niet tot die beruchte zwijgteksten, maar Paulus grijpt ook hier terug op de schepping. En dat doet hij juist als hij iets zegt over de verhouding tussen een man en een vrouw.

lees meer..

Spreken over 'scheppingsorde' is legitiem - Brief Vijf

(inleiding)

Lieve kinderen,

Ik hoor nog geen ander protest dan dat vooral de eerste brieven behoorlijk lang zijn. Ik weet niet of het mij lukt om per brief minder te behandelen. Sommigen vroegen ook nog naar de ideeën van dr Gijsbert van den Brink. Als je daar meer van wilt weten, moet je maar even op internet zoeken. Ik noemde zijn visie alleen maar om aan te geven dat er van meerdere kanten een bepaalde “druk” komt om de Bijbel anders te lezen dan we gewend zijn.

lees meer..

Brieven aan mijn Kinderen - Brief Vier

(inleiding)

Lieve kinderen,

De schepping loopt niet uit op een nederlaag voor God

Jullie hebben in een grijs verleden allemaal catechisatie bij mij gevolgd. Ik zal het nu niet hebben over wat we toen allemaal beleefd hebben. Ik roep je alleen iets in herinnering. Jullie moeten me vast meer dan een keer de vraag hebben horen stellen waarom de Here na de zondeval van Adam en Eva niet de planeet aarde als een prop papier verfrommeld heeft en de ruimte heeft ingeschoten. Het was voor God toch verreweg het gemakkelijkste geweest om een andere planeet uit te kiezen en met de ervaring die Hij intussen had opgedaan een nieuwe schepping te maken? Het antwoord waarom God dat niet gedaan heeft kun je heel ingewikkeld maken door te stellen dat God juist alles gebruikte om uiteindelijk zijn liefde te kunnen laten zien aan Zichzelf, aan de engelen en aan alle mensen. Maar ik benaderde het ook wel van een iets andere kant: God kan op geen enkele manier satan laten winnen. Hij kan zelfs satan niet in de waan laten dat hij de Here, die toch ook zijn schepper was, een nederlaag heeft weten toe te brengen. Nee, God gaat bewijzen dat Hij na iedere scheppingsdag niet een te groot woord heeft gesproken. Toen Hij zijn eigen werk evalueerde, deed Hij dat als Schepper voor Wie er echt geen geheimen en verrassingen waren in zijn schepping (bijvoorbeeld over zonde en dood). Hoe zou God ooit kunnen rusten op de 7de dag als er nog iets mankeerde aan zijn schepping?

lees meer..

Brieven aan mijn Kinderen - Brief Drie

(inleiding)

Lieve kinderen,

Jullie gaven aan dat je het verschil tussen dat ‘transformeren’ van de schepping en het ‘herstellen’ nog niet zo erg zien zitten. Ik begrijp dat. Het lijkt misschien een beetje een woordspelletje. Zo nodig zal ik daar later nog wel op terugkomen. Laat ik eerst nog even in herinnering brengen waar ik heen wil. Het was mij opgevallen, weet je nog, dat niet iedereen staat te juichen als je in de m/v discussie een beroep doet op Genesis 1-3. Terwijl in die eerste hoofdstukken van de Bijbel voor je gevoel juist heel veel belangrijke argumenten te vinden zijn. Ik vroeg me dus af: hoe kan dat? Waarom laten sommigen deze hoofdstukken liggen?

lees meer..

Brieven aan mijn Kinderen - Brief Twee

(inleiding)

Lieve kinderen,

Waar ben ik aan begonnen?! Iets op papier zetten over het je al of niet kunnen beroepen op Genesis 1-3 als het gaat om de vraag of bijvoorbeeld jullie vrouwen, mijn lieve schoondochters, ook tot het ambt van ouderling/predikant geroepen mogen worden. Maar goed, ik ga m’n best doen.

lees meer..

Brieven aan mijn Kinderen - Brief Eén

Lieve kinderen, (dat zeg ik natuurlijk omdat ik verwacht dat ook jullie vrouwen meelezen ;-)

Jullie vertelden me dat je wel geprobeerd hebt om iets te lezen over hermeneutiek, maar dat je er een beetje wanhopig van werd. “Moeten we dat echt allemaal begrijpen voordat we kunnen beoordelen wat er momenteel aan de hand is in de kerk?” “Moeten we heel het gesprek over wel of niet vrouwen in het ambt overlaten aan theologen en maar afwachten welke beslissingen zij nemen?”

lees meer..

Brieven aan mijn Kinderen - Inleiding

Brieven aan mijn kinderen.

Op deze site volgt een aantal brieven die ik schreef voor mijn kinderen. Ieder van hen is op eigen manier en op eigen plaats bezig na te denken over de ontwikkelingen in onze kerken. We praatten er over als we bij elkaar waren. Ze stuurden elkaar en mij stukken toe, maar steeds kwamen er twee zaken bovendrijven.

Het eerste was dat ze bij de discussie over hermeneutiek al snel afhaakten. Ondanks alle pogingen het wat eenvoudiger te maken, werd de plek en betekenis van de hermeneutiek voor hen niet duidelijker.

lees meer..

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's