Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017 en Goes 2020
home start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
Rufus Pos

Rufus Pos

vrijdag 23 februari 2018
Gezag niet van tijdelijke aard - Brief Elf

(inleiding)

Lieve kinderen,

Vanuit de eerste hoofdstukken van Genesis heb ik wat zaken aangedragen die er op wijzen dat er tussen Adam en Eva wel sprake van gelijkwaardigheid was, maar zeker niet van gelijkheid. Beiden hadden een eigen verantwoordelijkheid tegenover hun Schepper, maar als eerst-geschapene droeg Adam ook een bijzondere vorm van zeggenschap over Eva.

Het zal jullie allang duidelijk zijn dat de opvatting dat Adam als eerstverantwoordelijke ook gezag had over Eva door velen in onze tijd niet meer wordt gedeeld. Ik hoop dat het voor jullie intussen ook duidelijk is geworden dat je in dat geval heel wat gegevens uit de eerste hoofdstukken van de Bijbel moet wegredeneren of negeren.

Gezag

Ik heb mij zitten afvragen waarom mensen er zo allergisch voor zijn dat mannen gezag over vrouwen zouden hebben. Natuurlijk kan zoiets ingegeven zijn door het vele misbruik wat mannen vanaf de zondeval gemaakt hebben van hun (in ieder geval) fysieke overwicht. Dit werd dan vaak ook nog eens gelegitimeerd door de culturele context. Ik begrijp dat de zonde hier een gemakkelijke ingang kan vinden om zaken te verzieken. Dat is meestal het geval met juist de mooiste zaken van de schepping. Neem alleen al een zaak als seksualiteit. Wat heeft de zonde op dat gebied ontzettend veel kapot gemaakt! Maar geen christen zal vanwege de vele misstanden de seksualiteit als scheppingsgave verwerpen. De apostel Paulus heeft op dit punt behoorlijk orde op zaken gesteld (zie bv 1Korinthe 7).

Houd ook nog even vast dat de satan zijn uiterste best gedaan heeft om het mooiste van Gods schepping te verzieken: de relatie tussen menselijke schepselen (Adam en Eva) en hun relatie met God als Schepper. En je snapt wel dat de satan met dat verziekingsproces echt niet is opgehouden na de zondeval. Juist omdat God herstel heeft aangezegd, zal satan blijven proberen ogen van mensen daarvoor te sluiten.

Gezag niet van tijdelijke aard

In een van de voorgaande brieven heb opgemerkt dat het er op lijkt dat degenen die kiezen voor de mogelijkheid dat ook zusters in het ambt van ouderling (en predikant) kunnen dienen er van uit lijken te gaan dat een zaak als ‘gezag’ en ‘autoriteit’ als een soort noodmaatregel geïntroduceerd is als gevolg van de zondeval. Daarmee is gezag dan een zaak van tijdelijke aard geworden. Gezag heeft dan namelijk uitsluitend te maken met de zondige natuur van mensen. En waar deze zonde verdwijnt, is geen gezag meer nodig. Zaken als ‘gezag en autoriteit’ bestaan binnen deze opvatting dus alleen maar in de periode tussen zondeval en wederkomst.

In de Bijbel wordt vele malen over gezag en gezagsrelaties gesproken. Dat kan niemand ontgaan. Maar als je uitgangspunt is dat dit uitsluitend te maken heeft met de zonde, moet je Genesis 1-3 dus wel heel anders lezen als ik gedaan heb. En je moet ook aannemen dat er op de nieuwe aarde geen sprake meer zal zijn van onderlinge gezagsrelaties. Deze laatste gedachte tref je aan bij bv professor de Bruijne. Ik wees daar al eerder op. Hij stelt dat wij in onze 21ste eeuw ontdekt hebben dat het gelijkstellen van man en vrouw, anders dan Paulus en Augustinus in hun tijd dachten, niet leidt tot oorlog en wanorde. Wij zouden op dit punt dus al een stuk dichter bij de nieuwe realiteit van het Koninkrijk gekomen zijn. De situatie namelijk dat er geen sprake meer zal zijn van enige vorm van gezag van mannen over vrouwen. Dit lijkt mij eerlijk gezegd een nogal naïeve en veel te optimistische gedachte. Kijk alleen maar eens naar de gevolgen van dit denken voor onze eigen gereformeerde kerken. Wie deze denklijn volgt weet straks haarfijn de schuldigen aan te wijzen als de recente besluiten van de synode onverhoopt tot een kerkelijke breuk gaan leiden. Je creëert hiermee immers een onderscheid tussen gelovigen die er al zijn en gelovigen die het nog moeten gaan leren inzien.

Mijn standpunt

Voor de helderheid geef ik op dit moment heel kort mijn eigen inzicht. Ik zal dat later proberen te verduidelijken aan de hand van Bijbelse gegevens. Ik ben van mening dat het niet waar is dat een zaak als ‘gezag’ (ook in de relatie man – vrouw) slechts bestaat vanwege de zonde. Positief geformuleerd: ik geloof dat een zaak als ‘gezag’ door God Zelf in de schepping is neergelegd. Niet alleen waar het gaat om gezag van mensen over bijvoorbeeld dieren, maar ook tussen mensen onderling. Ik geloof dat onze zondige natuur het uiterst moeilijk maakt om op een zuivere manier om te gaan met dit gezag. Maar dat ligt niet aan de ‘instelling’ van het gezag, maar aan de ‘hanteerders’ van het gezag. Op het moment dat de zonde, samen met satan, verbannen is, houdt, voor zover ik dat kan zien, ‘gezag’ niet op, maar gaan wij als volmaakte mensen er eindelijk op de enig juiste manier mee om. Paulus zegt dat bij de wederkomst geloof en hoop verdwijnen, maar dat de liefde blijft (1Korinthe 13:13). Waar liefde ons vult, verliest gezag al z’n scherpe kanten. Kijk hiervoor nog eens naar de tekening van de gezagsverhoudingen in het huwelijk zoals Paulus ons die voorhoudt in Efeze 5 vanaf vers 21.

In een volgende brief hoop ik wat te zeggen over 1 Petrus 3: 1 en 2, waar duidelijk wordt dat gezag om erkenning vraagt en pas dan z’n heilzame werk kan gaan doen. Ook wil ik met jullie eens kijken of de engelenwereld ons misschien iets te zeggen heeft over gezagsrelaties.

Vriendelijke groet en hopelijk tot volgende week, Pa.

« Gevolgen van de zondeval - Brief Tien - Geen hiërarchie - Brief Twaalf »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's