home nieuws
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017

Over ons

Kort na de besluiten van de Generale Synode Meppel 2017 heeft een aantal predikanten contact met elkaar gezocht. Bij hen leefde een sterke behoefte om uit te wisselen wat deze besluiten voor de kerken betekenen. Ze zijn genomen in een kerkelijke context waarin veel aan het verschuiven is. Wij willen de onderbouwing bestuderen en de achtergronden verhelderen.

Als kerk van Christus blijven wij immers alleen verbonden met onze Heer en met elkaar wanneer wij Zijn Woord liefhebben en ons door Zijn Woord laten gezeggen. Over die trouw aan het Woord van God in verbondenheid met de kerk van alle tijden zal wat ons betreft het gesprek rond de m/v-besluiten moeten gaan.

Allemaal volmaakt en toch verschillend - Brief 14

De vorige keer kwam ik tot de conclusie dat er heel wat aanwijzingen zijn dat er niet alleen in de engelenwereld, maar straks ook op de nieuwe aarde nog steeds sprake is van gezagsrelaties. Of er dan ook nog een gezagsrelatie is tussen mannen en vrouwen weet ik niet. Maar in ieder geval kun je niet zeggen dat gezag alleen met de zondeval te maken heeft en dat we er dus goed aan doen om de door Paulus en Petrus voorgeschreven gezagsrelaties te gaan minimaliseren of zelfs af te schaffen in het kader van de nabijheid van het koninkrijk. Dat is uiteraard iets anders als de Schriftuurlijke opdracht om die gezagsrelaties te saneren in het licht van de in Christus geopenbaarde liefde. De geschiedenis leert overduidelijk dat er sprake is geweest van veel misbruik van gezag en dat heeft zeker te maken met het feit dat liefde niet of slechts gebrekkig geïntegreerd werd in gezag en dat ook het dienende karakter van gezag niet onderkend werd door de dragers van dat gezag.

lees meer..

De mens (m/v), priester in de hof van Eden?

Het boek Zonen & dochters profeteren (Zoetermeer, 2016) voert een gedreven pleidooi voor openstelling van alle ambten voor vrouwen in de gemeente. Redactie en auteurs zijn van mening dat zij door zorgvuldige exegese tot hun overtuiging gekomen zijn: er worden verschillende gedeelten uit de Bijbel besproken. Elk hoofdstuk is geschreven door minstens twee auteurs. Daarbij bewaakte de redactie nog eens de hoofdlijn in het boek, de lijn van argumenteren en de verschillende argumenten.

lees meer..

Handreiking voor kerkenraden en gemeenteleden

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken Meppel 2017 heeft ingrijpende besluiten genomen over Man/Vrouw en Ambt. De synode heeft de besluiten en de gronden aan de kerken toegestuurd. Ook heeft de synode een brief aan de kerken gezonden waarin de besluiten worden toegelicht. Daarna heeft de synode deputaten benoemd die de opdracht kregen om de besluiten toe te lichten in de plaatselijke kerken en classes en hulp te bieden bij het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes. Zij dragen de naam “Deputaten Man/Vrouw in de kerk”. Zowel de bovengenoemde besluiten en de brief met toelichting als de handreiking van de deputaten MVIK zijn te vinden op de website van de GKV.

lees meer..

Het gezag van Gods Woord en de synodebesluiten

In dit artikel wil ik aantonen dat in de synodebesluiten over man, vrouw en ambt op een nieuwe manier met de Bijbel wordt omgegaan, die niet past bij wat wij belijden over het karakter van Gods Woord. Ik zal dat hieronder verder uitleggen. Om dat goed te kunnen doen, maak ik een onderscheid tussen het behandelen van de Bijbel als norm en de Bijbel als bron van ons geloof en leven. Eerst zal ik uitleggen wat ik daarmee bedoel.

lees meer..

Oude of nieuwe hermeneutiek?

Er is grote verwarring in onze kerken. Zo nu en dan wordt dat ook onder woorden gebracht in een ingezonden in het ND. Openlijk wordt dan de vraag gesteld: wat is er nu toch aan de hand? Verschillende mensen geven te kennen het niet te begrijpen. We zijn als kerken gigantisch aan het schuiven, maar het lijkt wel of niemand dat openlijk wil toegeven.

Als voorbeeld wordt dan gewezen op de synodebesluiten rondom M/V en ambt. Iedereen die zich een beetje serieus verdiept in de gronden onder de besluiten, zegt: Dit is toch een heel an- dere manier van bijbellezen dan we tot nu toe gewend waren. Waarom geeft niemand dat toe? Maar ook in de dis- cussie over de eenwording met de NGK is dezelfde verwarring te horen. De één zegt dat we als GKv veranderd zijn, dat is: opgeschoven naar de NGK. Terwijl de ander beweert dat wij helemaal niet veranderd zijn, maar dat dat geldt voor de NGK.

lees meer..