Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home nieuws
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
zaterdag 24 februari 2018
Nieuws

Na de vorming van onze bezinningsgroep in augustus 2017 zijn diverse werkgroepen samengesteld. Achter de schermen is hard gewerkt en veel bestudeerd. De werkgroep Hermeneutiek en Exegese belicht in diverse artikelen achtergronden en meespelende overwegingen. De werkgroep Handreiking komt kerkenraden en gemeenteleden te hulp, wanneer die zich afvragen hoe nu in deze situatie een weg te vinden. De werkgroep Revisie heeft een model-revisieverzoek en toelichting daarop gepubliceerd.

De site bevat veel meer lezenswaardigs. Met zijn toestemming publiceren we artikelen van prof. J. van Bruggen over man, vrouw en ambt. Ze blijken profetisch en verrassend actueel. De kerkenraad van Capelle-Noord heeft een beoordeling van de besluiten publiek gemaakt. U kunt ook meelezen in de brieven van een vader aan zijn kinderen. In het land worden door kerkenraden avonden met sprekers over dit onderwerp georganiseerd.

De synode van Ede 2014 sprak uit dat het doorlopend spreken van de Schrift twee lijnen laat zien, namelijk die van gelijkwaardigheid van man en vrouw én van verschil in verantwoordelijkheid. Beide lijnen dienden volgens Ede verdisconteerd te worden. Duidelijk is dat de synode van Meppel 2017 in essentie slechts één lijn heeft uitgewerkt. Maar wanneer God in zijn Woord twee lijnen trekt, mogen wij niet één lijn kiezen en de andere in de schaduw laten. Dan doen we tekort aan de eenheid en het gezag van de Schrift.

Omdat we het gesprek ook verder willen proberen te brengen, streven we er op termijn naar ook constructief te bekijken of de cluster over ‘vrouw en ambt’ opengebroken kan worden in een aantal meer specifieke vragen.

Op de laatste synodedag in november 2017 werd duidelijk hoe verdeeld de kerken beginnen te worden. Volgens een deputaat is 15% vóór de vrouw in het ambt, 10% is er op tegen en 40% maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen, terwijl het voor 30% geen issue is. In een recente persverklaring signaleren we verwarring en onzekerheid en achten we het risico van verbrokkeling van de kerken niet denkbeeldig.

De eenheid van de kerken ligt ons na aan het hart. Als kerk van Christus blijven wij alleen verbonden met onze Heer en met elkaar wanneer wij Zijn Woord liefhebben en ons door Zijn Woord laten gezeggen. Dat bindt samen.

« Over ons - Brieven aan mijn Kinderen - Inleiding »